INFORMACJE WYBORCZE

WYBORY DO EU 2019

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r.
o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych. Na podstawie art. 332 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349 oraz z 2019 r. poz. 273) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. poz. 365) oraz informację o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych.

 

PRZEPISY DOTYCZĄCE URN WYBORCZYCH

Od dnia 1 lipca 2016 r. w każdych wyborach, w tym także m. in. w wyborach samorządowych przeprowadzanych w toku kadencji oraz w wyborach uzupełniających do Senatu, a także w referendach ogólnokrajowych i lokalnych, muszą być stosowane urny wyborcze wykonane z przezroczystego materiału. Powyższe dotyczy wszystkich lokali wyborczych w kraju, w tym także lokali utworzonych w obwodach odrębnych (szpitalach, domach pomocy społecznej, aresztach śledczych, zakładach karnych, domach studenckich), oraz lokali utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich. 
Wzór urn wyborczych został ustalony uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016 r. (M.P. 312) i uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wzorów urn wyborczych (M.P. poz. 398).
Jak natomiast wynika z art. 156 § 1 Kodeksu wyborczego obowiązek zapewnienia przezroczystych urn wyborczych należy do poszczególnych gmin. Oznacza to, że zamawiającym urny będą poszczególne gminy (miasta) i one będą ustalać szczegóły zamówienia, w tym m.in.: warunki gwarancji i terminy dostarczenia urn wyborczych do urzędów. Gminy będą też we własnym zakresie sprawdzać zgodność wykonania urny z określonym przez Komisję wzorem, a także ustalać ewentualną konieczność dostarczenia prototypów urn wyborczych.
Wprawdzie przepisy nie określają terminu, w jakim urny muszą być dostarczone do poszczególnych urzędów (ustalenia w tym zakresie należą do gmin), jednakże jak wskazano powyżej, przezroczyste urny wyborcze muszą być stosowane we wszystkich wyborach i referendach od dnia 1 lipca 2016 r. 
Państwowa Komisja Wyborcza nie podaje informacji o wykonawcach urn wyborczych, ani też nie wydaje rekomendacji oraz certyfikatów dla ich producentów. Wystawianie przez Państwową Komisję Wyborczą rekomendacji tylko niektórym wykonawcom mogłoby zostać uznane za działanie naruszające zasadę uczciwej konkurencji, a także mogłoby mieć wpływ na kształtowanie ofert składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przez gminy, a tym samym wpływ na wybór najkorzystniejszej oferty.

W lokalach wyborczych utworzonych w małych obwodach odrębnych, tj. do 100 wyborców, jako urna zasadnicza może być stosowana urna wyborcza pomocnicza (przenośna) dla obwodu głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej i w domu pomocy społecznej, o której mowa w § 1 pkt 4 uchwały w sprawie wzorów urn wyborczych, jeżeli umożliwi ona wrzucenie kart do głosowania przez wszystkich wyborców ujętych w spisie wyborców dla danego obwodu głosowania.
Jednakże jeżeli, w przypadku stosowania w lokalu wyborczym w obwodzie odrębnym utworzonym w domu pomocy społecznej lub zakładzie opieki zdrowotnej urny, o której mowa powyżej jako urny zasadniczej, obwodowa komisja wyborcza zarządzi ponadto stosowanie w głosowaniu (oprócz urny zasadniczej) urny pomocniczej (przenośnej) w celu przeprowadzenia głosowania poza lokalem wyborczym, w tym obwodzie musi zostać zapewniona odrębna (dodatkowa) urna pomocnicza (przenośna). 
Urna, która zostanie użyta jako urna pomocnicza, nie może być wykorzystywana do głosowania przeprowadzanego w lokalu wyborczym.


Drukuj